Johannes de Evangelist op verschillende manieren geïdentificeerd

01-12-2017

11.45

Forumzaal

John the Evangelist

D. Furlong

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

Dean Furlong bewijst in zijn promotieonderzoek dat Johannes de Evangelist op verschillende manieren werd geïdentificeerd met ten minste drie figuren, namelijk Johannes de Oude, Johannes / Marcus en Johannes, de zoon van Zebedeüs, en dat diverse, soms tegenstrijdige verhalen aan hem werden toegeschreven voor de contouren van het traditionele verhaal ontstonden tijdens Eusebius van Caesarea in de vroege vierde eeuw. Er wordt vaak beweerd dat Johannes de Evangelist, de vermeende schrijver van het vierde evangelie, in ecclesiastische bronnen met Johannes, de zoon van Zebedee, uit het tweede deel van de tweede eeuw of eerder werd geïdentificeerd.

Furlong beweert in het eerste deel van zijn studie dat de vroegste bronnen de evangelist waarschijnlijk identificeerden met een tweede Johannes, die in de vroege tweede eeuw of eerder Johannes de Oude werd genoemd door Papias. Ook beweert hij dat wanneer de Evangelist en Apostel uit de derde eeuw werden geïdentificeerd, de vroegere afzonderlijke tradities die verband houden met deze twee figuren werden samengevat, waardoor nieuwe verhalen ontstonden en variaties werden geïntroduceerd met betrekking tot de chronologische plaatsing van Johannes' verbanning en de tijd en manier van zijn dood. Furlong concludeert dat dit proces zijn hoogtepunt bereikte met Eusebius' constructie van een herzien Johanneïsch verhaal die het standaardverhaal voor de volgende schrijvers vormde.

Furlong suggereert in het tweede deel van zijn studie naar vroege en middeleeuwse bronnen dat de evangelist/geliefde discipel soms geïdentificeerd zou kunnen zijn als de Johannes die ook bekend stond als Marcus. Bewijs hiervoor omvat de afbeelding van Johannes/Marcus in Markanbronnen als Johanninefiguur, zo niet de geliefde discipel; de reduplicatie van Markantradities onder de naam van Johannes in westerse bronnen; de toewijzing aan Marcus van een Johannine-type Evangelie; en de correlatie in bestaande bronnen van de basisgeografische en chronologische contouren van hun leven.