Conflict is heilig in een betwistbare kerk

23-04-2018

11.45

Aula

The contestable church: southern Baptist ecclesiology in conversation with radical democracy

C.L. Schelin

prof.dr. E.A.J.G. van der Borght, dr. P.R. Parushev

Meer informatie over het proefschrift in DARE

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

Christopher Schelin vergelijkt Baptistische opvattingen over de aard van de christelijke geloofsgemeenschap met een vorm van politieke theologie, de zogenaamde ‘radicale democratie’. Baptisten zijn democraten, in de zin dat hun plaatselijke kerken functioneren als zichzelf besturende identiteiten, waarin ieder lid kan participeren in beslissingen.

Omwille van deze structuur, hebben Baptisten een lange geschiedenis van onenigheid en scheuringen. Ze hebben nauwelijks bedacht dat conflicten ook een positieve rol zouden kunnen spelen. Radicale democraten daarentegen benadrukken dat verschil van mening en onenigheid wezenlijke onderdelen zijn van een gezond politiek bestel. De vraag is niet of leden van een democratie al dan niet zullen ruziën, maar of zij op een goede manier zullen ruzie maken, namelijk met respect en kwetsbaarheid. Radicale democratie biedt een theorie die Baptisten kan helpen zorgvuldig te onderscheiden in hun onenigheid.

Een theoretische dialoog tussen Baptistische theologie en radicale democratie, laat zien hoe Baptisten conflicten kunnen beschouwen als een vitaal onderdeel van het gezamenlijk beproeven van de goddelijke wil. Tegelijkertijd kunnen radicale democraten van Baptisten het belang leren van het kaderen van een conflict binnen een gemeenschappelijk verstaan van wat goed is, zelfs als dat verstaan altijd deels ter discussie staat.