Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie

Pthu_VU_bannerHet Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (CCBI) is een samenwerkingsverband tussen de Protestantse Theologische Universiteit en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het bevordert en organiseert onderwijs, onderzoek en outreach activiteiten op het gebied van de contetuele bijbelinterpretatie. Het CCBI brengt mensen samen die de Bijbel in verschillende contexten en vanuit diverse perspectieven gebruiken. Bijzondere aandacht is er voor verschillende culturele contexten. Daarbij is het een doel om professionele en intuïtieve benaderingen van de Bijbel samen te brengen.

De missie van het CCBI

Het CCBI voert vernieuwend wetenschappelijk onderzoek uit. Daarbij staat de interactie tussen sociaal-culturele en sociaal-economische factoren, traditionele manieren van lezen en een kritische benadering van de Schrift centraal. Het CCBI doet dit onderzoek met name door het hermeneutische potentieel en het potentieel voor verandering te analyseren dat de ontmoeting tussen diverse interpretatiegemeenschappen met elkaar heeft. Op deze manier heeft het onderzoek van het CCBI bijzondere aandacht voor manieren van lezen die een humanere samenleving bevorderen en factoren die deze manieren van lezen bevorderen of juist tegenwerken. Onder zulke manieren van lezen vallen benaderingen die respectvolle ontmoeting, dialoog, toenadering en begrip tussen verschillende leesgemeenschappen bevorderen. Zulke manieren van lezen dragen bij om het potentieel voor maatschappelijke verandering te verwerkelijken dat eigen is aan heilige teksten.

Vanuit hermeneutisch oogpunt heeft het onderzoek van het CCBI het (empirische) feit als uitgangspunt dat (religieuze) teksten een oneindig potentieel voor betekenissen hebben dat bij iedere (her)interpretatie van een tekst uitgebreid wordt. Daarbij kan iedere (her)lezing van een tekst gezien worden als een ontmoeting, zowel tussen de lezer, of de lezende gemeenschap en de tekst als ook tussen de lezer (of lezende gemeenschap) en andere lezers (of lezende gemeenschappen). Zulke ontmoeting is noodzakelijk om enerzijds een tekst en zijn (nieuwe) betekenis nader te kunnen begrijpen en ook om, als dat nodig is, de eigen interpretatie op de proef te stellen. De ontmoeting met de (tekstuele) ander schept de ruimte die nodig is om nieuwe betekenissen te laten ontstaan.

Methodologisch is het onderzoek van het CCBI empirisch van karakter. Dit betekent dat de “echte” (i.e. zowel de historische als ook de contemporaine) interpretaties van heilige teksten geanalyseerd worden. Hiervoor wordt een intercultureel sensitieve empirische methode gebruikt. Dat wil zeggen dat de onderzoekers er bij alles rekening mee houden dat alle onderzoek, ook dat van het CCBI, cultureel beïnvloed is en dat daar rekening mee gehouden dient te worden. Deze methodologische overwegingen worden met name toegepast op dialogen tussen lezende gemeenschappen uit verschillende contexten, zoals die door het CCBI gefaciliteerd worden. Daarbij kijkt dit onderzoek ook naar de manier waarop interculturaliteit en verschil voorwaarden zijn om tot nieuwe interpretaties van teksten te komen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de volgende website:
www.pthu.nl/ccbi