Prof. dr. B.J.G. Reitsma

Professor voor (de bijzondere leerstoel) de kerk in de context van de islam

Aanwezigheid

Wisselend

Onderzoek

Het onderzoek van de leerstoel houdt zich bezig met de vragen die de islam aan kerk en theologie stelt en reflecteert theologisch op de respons van de kerk op de wereldwijde opleving van de islam. Twee aspecten spelen daarbij een rol: a. kan de christelijke gemeenschap overleven in een islamitische context en hoe? Daarbij gaat het met name om de vraag wat het betekent dat de christelijke gemeenschap in belangrijke islamitische tradities wordt bestempeld als ‘minderheid’ (dhimmi’s)? Wat zijn daarvan de theologische consequenties? b. Hoe kan de kerk als minderheid in de context van de islam gestalte geven aan haar missionaire roeping?
De leerstoel richt zich dus niet op de studie van de islam op zich, maar op de implicaties van de aanwezigheid van de islam voor de christelijke theologie. Het onderzoek is dan ook niet geografisch bepaald, maar theologisch.

Het onderzoek kent verschillende aspecten:
1. De respons van de kerk op de islam
2. De verhouding van geloof en macht.
3. De kerk, islam en socio-culturele vragen en
4. Een theologie van lijden en vervolging.

Onderwijs

Module Christendom (Ba R & L)

Recente publicaties

  • Wie is onze God. Arabische christenen, Israël en de aard van God (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006)
  • Romeinen De kracht van Gods genade (Serie Luisterend Leven) (Zoetermeer: Boekencentrum, 2001)
  • Geest en Schepping. Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid, (diss.) (Zoetermeer: Boekencentrum, 1997)
  • ‘Zoutend Zout behoeft geen macht’, in: Christen Democratische Verkenningen, 2008/winter.
  • ‘A Common Word. The Ongoing Story’ in: St. Francis Magazine, Religion and Mission in the Arab World (alleen online beschikbaar) IV/3 (2008) (http://www.stfrancismagazine.info/ja/images/pdf/8.%20a%20common%20word%20-%20st%20francis.pdf
  • ‘De Kerk in de context van de islam: macht of minderheid? Over de betekenis van Joh. 1:36 voor de houding van de kerk ten opzichte van de islam’, Inaugurele Oratie, juni 2008
  • ‘Strangers in the Light. The Challenges of being a (Christian) minority in an Islamic context’, in JRT 2/3 (2008).
  • ‘De God van Israël, de God van de wereld’, Theologia Reformata juni 2007
  • ‘The Jewishness of Jesus’, in: The NEST Theological Review XXVI/1 2005

CV

Uitgebreid CV