Prof. dr. H.C. StoffelsThis page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 86631
2e-05
h.c.stoffels@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Hoogleraar Sociologie van Kerk en Godsdienst

Aanwezigheid

Een e-mail werkt het beste

Onderzoek

Migrantenkerken, God(en) in Gouda, Geloof in wonderen

Onderwijs

Sociale Wetenschappen, Godsdienstsociologie, Nieuwe religieuze stromingen, Methodologie van empirisch onderzoek

Recente publicaties

  • G. Dekker en H.C. Stoffels, Godsdienst en samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie, Kampen: Kok 2009.
  • M.M. Jansen & H.C. Stoffels (Eds.) A Moving God. Immigrant Churches in the Netherlands, Munster/Berlin/Zurich: LIT Verlag 2008.
  • ‘Protestantisme’. In: M.B. ter Borg e.a. (red.), Handboek Religie in Nederland, Zoetermeer: Meinema 2008, 122-145.
  • Tien jaar De Tien Geboden. De Trouw-interviewserie van Arjan Visser onder de loep. Amsterdam: Trouw 2007 http://www.trouw.nl/redactie/pdf/rapport_10_geboden.pdf.
  • ‘Ga richting het wonder. Wondergeloof in de postmoderne samenleving’. In: A. Dillen en D. Pollefeyt, God overal en nergens. Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door een ‘sacraal reveil’, Leuven/Voorburg: Acco 2006, 235-252.
  • ‘Nieuwkomers en nazaten. Vijf generaties en hun religieuze kansen’, Religie en samenleving, 2006, 1e jrg., nr. 3, 5-23.
  • ‘The Netherlands’. In: Th. Riggs (Ed.) Worldmark Encyclopedia of Religious Practice. Farmington Hills: Thomson Gale 2005.
  • G. Heitink en H.C. Stoffels (red.), Niet zo’n kerkganger. Zicht op buitenkerkelijk geloven, Kampen: Kok 2003.
  • Geen wonder?! Geloven in de postmoderne samenleving. Amsterdam: VU Uitgeverij. pp 20. Oratie Vrije Universiteit, 22 februari 2002.

CV

Hijme Stoffels (Den Haag, 1952) studeerde sociologie en theologie aan de Vrije Universiteit en promoveerde in 1990 aan diezelfde universiteit op Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelischen. Een postdoc onderzoek leidde tot de studie Als een briesende leeuw. Orthodox protestanten in de slag met de tijdgeest (Kampen 1995). Vanaf 1994 was hij als universitair docent werkzaam aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU, alwaar hij in april 2001 tot hoogleraar Sociologie van Kerk en Godsdienst benoemd werd. Hij is sectieleider van Praxis (Praktische Theologie, Sociale Wetenschappen en Ethiek) en maakt als portefeuillehouder Onderzoek deel uit van het Faculteitsbestuur. Hij is bestuurslid van de International Society for the Study of Reformed Communities. Hij schreef tal van artikelen over kerken, nieuwe religieuze bewegingen en hedendaagse vormen van religiositeit.