Postacademische Ambtsopleiding Hindoe Geestelijk Verzorger

Algemene informatie

Een hindoe geestelijk verzorger begeleidt individuen, groepen of organisaties bij vragen op het geestelijk vlak die ontstaan binnen de huidige complexe multiculturele Nederlandse samenleving. In de Postacademische Ambtsopleiding tot Hindoe Geestelijk Verzorger bouwt u voort op wetenschappelijke vaardigheden, en ontwikkelt u het vermogen om vanuit de eigen hindoetraditie met de diversiteit van de verschillende hindoetradities in Nederland om te gaan. Daarnaast leert u traditie-overstijgend te denken en handelen.

Op verzoek van geestelijke verzorgers, elke hindoe afzonderlijk, een groep hindoes, of een maatschappelijke of een religieuze organisatie, geeft de hindoe geestelijk verzorger leiding en begeleiding aan het begrijpen en oplossen van geestelijke vraagstukken en religieuze activiteiten. Hindoe geestelijk verzorgers zijn momenteel vooral actief bij ministeries (Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Defensie), ouderenzorg, in ziekenhuizen en bij de politie. In deze opleiding maakt de hindoe geestelijk verzorger kennis met deze verschillende contexten. En u leert omgaan met diverse stromingen binnen het hindoeïsme in Nederland en interreligieuze diversiteit, zoals de relatie met het boeddhisme, christendom, het humanisme en de islam. In deze context is een academisch denk- en werkniveau vereist. Dit niveau is vaak ook een eis van de werkgever en de beroepsvereniging.

Toelating

Om direct toegelaten te worden tot de Postacademische Ambtsopleiding Hindoe Geestelijk Verzorger, moet u in bezit zijn van een masterdiploma “Theology and Religious Studies”, met als specialisatie “Spiritual Care, voorbereidend traject hindoeïsme”. Of u heeft een vergelijkbaar diploma.

Overige eisen
We verwachten daarnaast dat u:

 1. geworteld bent in één van de hindoestromingen in Nederland èn
 2. traditie-overstijgend wilt werken.

Het toelatingsproces bestaat uit 3 stappen:

1. Een reflectie in de vorm van een korte motivatiebrief (maximaal 1 A4) waarin u ingaat op de volgende punten:

 • waarom wilt u deze opleiding gaan volgen?
 • welke competenties en ervaringen maken u bekwaam hiervoor? 
 • en welk beroepsperspectief heeft u in het vooruitzicht?

2. Twee referenties. U benadert twee referenten uit de hindoegemeenschap voor een korte schriftelijke aanbevelingsbrief die u samen met de andere stukken mailt. Ook bestuursleden van de Hindoe Raad Nederland mogen optreden als referenten. Door het doorsturen van de brieven geeft u akkoord dat wij contact opnemen met de referenten, indien de toelatingscommissie dit relevant acht voor het verkrijgen van aanvullende toelichting. 

3. Een intakegesprek met een toelatingscommissie hindoe ambtsopleiding. Deze commissie bestaat uit VU-docenten. Op verzoek van de commissie kan een lid van de zendende instantie worden uitgenodigd.

Afspraak maken? Meldt u aan bij Sharda Nandram, programmadirecteur van de Ambtsopleiding Hindoe Geestelijke Verzorging, via s.s2.nandram@vu.nl. Plan uw gesprek ruim van te voren, liefst in de periode maart-mei.

Het is mogelijk dat u uw hindoeïsme-kennis moet aanvullen om het op academisch niveau te krijgen. Of u bezit niet over de relevante vooropleiding. Hiervoor kunnen aanvullende eisen gesteld worden. 

Heeft u geen hindoe theologische-achtergrond maar wel een universitaire opleiding? Maak dan een brief waarin u de volgende vragen beantwoordt:

 • welke ervaringen heeft u op het gebied van geestelijke verzorging? 
 • hoe kan eventueel kennisgebrek volgens u worden weggewerkt?
 • wat wilt u zelf hieraan doen?

Stuur de brief per e-mail naar s.s2.nandram@vu.nl. Deze brief wordt door de toelatingscommissie beoordeeld en voorgelegd aan de FRT examencie. We geven het eindoordeel per e- mail.

Andere instroomroutes
Voldoet u niet aan de criteria voor directe instroom tot de post-academische opleiding? Dan kunt u instromen via twee andere routes:

U wordt pas toegelaten tot de opleiding als er akkoord is van de toelatingscommissie.

Uw zending is steeds gekoppeld aan een concrete baan. Het is dus ook de werkgever die een zending voor een hindoe geestelijk verzorger aanvraagt. Om er zeker van te zijn dat u na de hindoe ambtsopleiding een zending kunt ontvangen, raden wij aan om bij aanvang van de opleiding een valideringsgesprek met Hindoe Raad Nederland aan te vragen. 

Na toestemming van de toelatingscommissie hindoe ambtsopleiding kunt u zich definitief inschrijven. U ontvangt een inschrijfformulier van het secretariaat van de ambtsopleiding. Verstuur dit formulier en de gevraagde bijlagen vóór 1 juli.

Uw inschrijving is pas definitief wanneer u ook het inschrijvingsgeld heeft overgemaakt. Voor de postacademische ambtsopleiding betaalt u een eenmalige bijdrage van € 2.143,- aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Op basis van uw aanmelding ontvangt u een factuur waarmee u het inschrijvingsgeld kunt betalen. Het bedrag dient in één keer overgemaakt te worden.


Inhoud opleiding

De Postacademische Ambtsopleiding Hindoe Geestelijk Verzorger is een tweejarige deeltijdopleiding. De vakken worden over twee jaar verspreid aangeboden. In deze opleiding wordt gebruik gemaakt van de hindoe epistemologie. Dit wil zeggen dat diverse kennisbronnen een plek hebben in de opleiding. Een aantal onderscheidende kenmerken zijn:

 • Een Integratieve Spirituele Verzorging vormt het fundament van de opleiding dat wordt ontleent aan een hindoe wereld- en maatschappijbeeld. Dit houdt in dat we in de opleiding uitgaan van de diversiteit die het hindoeïsme herbergt, waarbij de intentie aanwezig is om de eenheid te zoeken achter de veelheid van uitingen.
 • Eigen leiderschap is een ander fundament. Daarom is de persoonlijke spirituele ontwikkeling van de student een doorlopende leerlijn.
 • Een derde pijler is bekendheid met de Nederlandse context van geestelijke verzorging en de multiculturele en interreligieuze dimensie van het veld.

Eénjarige Postacademische Ambtsopleiding Hindoe Geestelijk Verzorger (60 EC):

Periode 1 (8 weken, sept-okt)Periode 2 (8 weken, sept-okt)Periode 3 (4 weken, jan)Periode 4 (8 weken, april-mei)Periode 5 (8 weken, april-mei)Periode 6 (4 weken, juni)
1.1a (6 EC) Introductie in Hindoe Geestelijke Verzorging en Hindoe rituelen en tradities1.2a (6 EC) Community building en Hindoe ethiek en Hindoe leiderschap1.3a (3 EC) Stage en veldonderzoek: Hindoe ethiek1.4a (6 EC) Hindoe psychologie en narratieve interventies, storytelling coaching
1.5a 6 EC) Een integratief wereldbeeld voor geestelijke verzorging vanuit het Hindoeïsme
1.6 (6 EC) Organiseren en leiding geven aan een eindseminar hindoe geestelijke verzorging en portfolio van zelf reflecties
1.1b (6 EC) Stage en leeronderzoek: de betekenis en toepassing van hindoe rituelen en tradities in inner-religieuze hindoe context in Nederland1.2b (6 EC) WORKSHOP Voorbereiden op veldonderzoek, stages en eind seminar1.3b (3 EC) Stage en veldonderzoek op Hindoe geestelijk leiderschap, community building en toepassing in multiculturele setting1.4b (6 EC) Persoonlijke spirituele ontwikkeling, communicatie en leiderschap Stage en leeronderzoek1.5b Afsluitend hands-on praktijkontwerp naar eigen keuze, voor een specifieke context van hindoe geestelijke verzorging:
 • tool
 • projectplan
 • strategisch plan voor community building

De lesdagen zijn op vrijdagen. Het programma bestaat uit online contact via de door de VU voorgeschreven online software, in combinatie met enkele fysieke sessies (na corona). Tijdens de online sessies dient u dus goed bereikbaar te zijn via het internet. Ook leert u van de andere studenten door middel van presentaties over het voorgeschreven studiemateriaal. De eigen spirituele ontwikkeling vormt daarnaast een belangrijk onderdeel van deze opleiding. U doet tijdens de contacturen en voor 'huiswerk' spirituele oefeningen met het schriftelijk bijhouden van de ervaringen en reflecties. En u heeft toegang tot een mentor voor individuele begeleiding.

De toetsing vindt plaats op basis van open boek-toetsen, toolontwikkeling, projectplan, strategisch plan, reflectieverslagen, cases en verslagen van korte veldonderzoeken behorend tot het werkveld van de geestelijk verzorger. Daarnaast organiseren studenten een eindseminar en leveren een portfolio in als eindopdracht op basis van de opdrachten uit de verschillende cursussen. Het portfolio wordt vergezeld van een inleiding, een eindconclusie en reflectie.

De student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats. Met deze stage moeten de beoogde stagedoelen, op basis van de competenties geformuleerd in de opleiding, worden behaald:

 • doen van gedegen probleemanalyse van cases via praktijkgerichte onderzoekstechnieken en gesprekstechnieken; 
 • begeleiden van rituelen en spirituele oefeningen;
 • begeleiden van hindoes en hindoegroepen bij religieuze vraagstukken;
 • ondersteuning bieden bij ethische en zingevingsvraagstukken;
 • vertegenwoordigen van het hindoeïsme naar de brede Nederlandse samenleving.

De coördinator van de ambtsopleiding stelt een stagecontract op dat door vertegenwoordigers van de opleiding en de stageplaats en door de student wordt ondertekend. Hierin worden stagedoelen van de opleiding, op basis van de competenties geformuleerd in de opleiding, en persoonlijke stagedoelen vermeldt.


Contact

Voor een afspraak kunt u zich aanmelden bij de programmadirecteur van de Postacademische Ambtsopleiding Hindoe Geestelijk Verzorger:
Prof. dr. Sharda S. Nandram
E: s.s2.nandram@vu.nl

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
E: paa.frt@vu.nl
T: +31 20 59 85846