Postacademische Ambtsopleiding tot Migrantenpastor en -kerkleider

De rol van migrantenpastor en -kerkleider is zeer divers. Naast het voorgaan in gebed en aanbidding, het verzorgen van preken en bijzondere diensten, is hij betrokken bij activiteiten zoals religieus onderwijs. Verder kan hij actief zijn binnen verschillende (zorg) instellingen en geeft hij leiding aan zending, missie en evangelisatie activiteiten. Kortom, er wordt verwacht dat een migrantenpastor en -kerkleider adequaat de gemeenschap vertegenwoordigt.

Met de Postacademische Ambtsopleiding tot Migrantenpastor en -kerkleider word je opgeleid tot een voorganger, vakkundig in theologie, pastoraat en op het sociaal wetenschappelijk vlak. Met de opleiding ontwikkel je het vermogen om vanuit de eigen traditie met de diversiteit aan christelijke tradities in Nederland om te gaan, en traditie overstijgend te denken en handelen.

Centre for Theology of Migration

Het Centre for Theology of Migration (CThM) heeft een éénjarige Postacademische Ambtsopleiding tot Migrantenpastor en -kerkleider ontwikkeld, in opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland). 

Dit centrum richt zich op de studie van de migrantenkerken, zowel als praxis en wetenschappelijke discipline. Het beoogt een centrum te zijn voor expertise, onderwijs en academisch onderzoek op het gebied van migrantenkerken: hun theologie, hermeneutiek, religieuze overdracht, ethiek, filosofie, sociologie, psychologie, traditie en context. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de plaats en functie van migrantenkerken in Nederland en Europa. Gegeven het belang van de theologische, sociale en psychologische aspecten voor de migrantenkerken staan drie thema's centraal:

  • De verworteling (radix) in de identiteit van de migrantenkerken.
  • Bezinning op de migrantenkerken in de postmoderne samenleving.
  • De dagelijkse context waarin migranten christenen in Nederland leven.

Niet alleen migranten christenen studeren bij het CThM, maar ook niet-migranten studenten van verschillende disciplines, zowel van binnen als buiten de Vrije Universiteit Amsterdam.

Toelating

Er zijn universitaire/academische vooropleidingseisen om direct toegelaten te kunnen worden tot de Postacademische Ambtsopleiding voor Migrantenpastor en -kerkleider. Voor meer informatie neem contact op met de coördinator van de opleiding.

Je wordt pas toegelaten tot de opleiding na een gesprek met de Toelatingscommissie. Voor een afspraak kan je je aanmelden bij Dr. Samuel Lee (s.lee@vu.nl), de coördinator voor Centre for Theology of Migration. Plan je gesprek ruim van te voren, bij voorkeur in de periode maart-mei.

Mogelijk moet je je kennis aanscherpen tot op academisch niveau. Hiervoor kunnen aanvullende eisen gesteld worden. Dit krijg je te horen na het gesprek met de Toelatingscommissie.

Na een fiat van de Toelatingscommissie kan je je definitief inschrijven. Je ontvangt van het secretariaat van de ambtsopleiding een inschrijfformulier. Dit formulier en de gevraagde bijlagen moeten vóór 1 juli in bezit zijn van het secretariaat.

Je inschrijving is pas definitief wanneer je ook het inschrijvingsgeld hebt overgemaakt. Voor de postacademische Ambtsopleiding tot Migrantenpastor en -kerkleider betaal je een éénmalige bijdrage aan de Faculteit Religie en Theologie, van € 2.083,-. Op basis van je aanmelding ontvang je een factuur waarmee je het inschrijvingsgeld kunt betalen. Het bedrag dient in één keer overgemaakt te worden.

INHOUD OPLEIDING

Binnen de Postacademische Ambtsopleiding tot Migrantenpastor en -kerkleider worden vier domeinen onderscheiden:

Theology of Migration
In het domein Theology and Migration komen de begrippen 'tweezijdige transformatie' en 'dubbele contextualiteit' aan de orde. In het proces van tweezijdige transformatie gaat het om de invloed van het christendom op een cultuur en andersom. Met het begrip ‘dubbele contextualiteit’ wordt bedoeld dat de migrantenkerken in het nieuwe land nieuwe betekenis moeten geven aan hun eigen etnische identiteit en tegelijkertijd dat ook moeten doen voor hun christelijke identiteit.

Mission and Society
Het is belangrijk dat de student zowel de Nederlandse samenleving als die van het land van herkomst begrijpt. In het bijzonder begrip van de effecten die bij het samengaan kunnen optreden.

Pastoral Care in Context
De student moet inzicht hebben in hoe mensen waarnemen, denken, voelen en handelen, bij zichzelf en bij anderen. Migratie is een van de meest stressvolle gebeurtenissen die een mens kan meemaken. De student moet daarom om kunnen gaan met de complicerende factoren die meespelen in het interpersoonlijk, intersociale en culturele contact.

Stage en reflectie op de praktijk
Praktijkkennis is essentieel, niet alleen met oog op het toepassen van de theorieën over praktisch ambtshandelen (zoals preekkunde), maar ook in het belang van het leren van academische zelfreflectie over het eigen functioneren in het ambt. Na een oriëntatie op de beroepenvelden loopt de student stage in een kerk of (zorg) instantie. Hierbij wordt de student getraind in het geven van preken, counseling, en het leiden van kleine discipelschap groepen. De stage wordt afgesloten met een paper. De stage kan ook in het buitenland gevolgd worden.

In elk vak wordt een integratie tot stand gebracht van de 4 domeinen. De voertaal in de opleiding is Engels en Nederlands. Het onderwijs gaat via colleges op de vrijdagen en via e-learning.

Eénjarige Postacademische Ambtsopleiding tot Migrantenpastor en Kerkleider (60 EC):

Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
1.a Kerkgeschiedenis, (theologische ontwikkelingen en de tijdsgeest) en missionaire kerkstichting voor migranten pastors (6)2.a De Heilige Geest en Ministry (3)3.a De gestalten van Christus in verschillende contexten (3)4.a Huwelijk en familie in de Nederlandse context vanuit een multicultureel perspectief. Interculturele aspecten in intermenselijke verhoudingen (6)
5.a Praktische Theologie met focus op pastoraat (3)
6.a Global Christianity (6)
1.b Migrant Theology (6)2.b Interculturele Communicatie: Leiderschap en Conflict Management in Migranten kerken (3)3.b Stage/practicum (3)4.b Stage/Practicum (3)5.b Multiculturele Pastorale zorg (6)6.b Eind-opdracht (3)

2.c Evangelisatie en Missie in een Postmoderne samenleving (3)

5.c Stage/practicum (3)

2.d Stage/practicum (3)
De studenten krijgen een eindopdracht waarin zij als groep een activiteit moeten organiseren.Hierbij wordt gekeken naar drie doelstellingen:

  • Kennis: de student geeft blijk kennis te bezitten over de diverse theorieën van de theologie van de migratie.
  • Vaardigheid: de student is in staat om die kennis naar de praktijk te vertalen.
  • Gedrag: de student reflecteert in zijn gedrag het christelijke principe van dienstbaarheid.

De student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats waar de beoogde stagedoelen van de Postacademische Ambtsopleiding tot Migrantenpastor en -kerkleider behaald kunnen worden.

De coördinator van de ambtsopleiding stelt een stagecontract op dat door vertegenwoordigers van de opleiding en de stageplaats, en door de student wordt ondertekend. In dit document staan de stagedoelen van de opleiding en persoonlijke stagedoelen vermeld.


Open Dagen

Er zijn twee open dagen per jaar, in mei en in juni. Voor meer informatie neem contact op met de coördinator van de Postacademische Ambtsopleiding.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met de coördinator van de Postacademische Ambtsopleiding:
Dr. Samuel Lee
E: s.lee@vu.nl

Voor algemene informatie kan je contact opnemen met het secretariaat:
E: paa.frt@vu.nl
T: +31 20 59 85846